ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه 10:00-18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس 34454820-026
ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه 10:00-18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس 34454820-026

نوار مهارت

اندازه کوچک / مستطیل

فتوشاپ90%
سئو80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
سئونرمال
وردپرسعالی

اندازه کوچک / دور

فتوشاپ90%
سئو80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
سئوطبیعی
وردپرسعالی

اندازه متوسط / مستطیل

فتوشاپ90%
سئو80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
سئوطبیعی
وردپرسعالی

اندازه متوسط / دور

فتوشاپ90%
سئو 80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
سئوطبیعی
وردپرسعالی

اندازه بزرگ / مستطیل

فتوشاپ90%
سئو80%
وردپرس100%
فتوشاپعالیعالی
سئوطبیعی
وردپرسعالی

اندازه بزرگ / دور

فتوشاپ90%
سئو80%
وردپرس100%
قتوشاپطبیعی
سئوطبیعی
وردپرسعالی