حالت تعمیر و نگهداری

وب سایت ما در حال نگهداری است. ما خیلی زود خواهیم بود!

آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است.

فرایند فعلی85%