ساعات اداری 10:00 الی 18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس دفتر 34440998-026

تیم / سبک ریز

پرسنل 2 ستون

مدیر اجرایی
نفیسه شیشه گران
تولید محتوا و ادمین ارشد
محمد حسین هدایتی
تولید محتوا و ادمین ارشد
یگانه امانی
کارشناس فروش ارشد
مدیریت منابع انسانی
مدیر ارشد فناوری
بدون فضا

پرسنل 4 ستون

مدیر اجرایی
نفیسه شیشه گران
تولید محتوا و ادمین ارشد
محمد حسین هدایتی
تولید محتوا و ادمین ارشد
یگانه امانی
کارشناس فروش ارشد

گردش پرسنل

بدون فضا

پرسنل گردشی