ساعات اداری 10:00 الی 18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس دفتر 34440998-026

تیم / سبک ریز

پرسنل 2 ستون

مدیر اجرایی
معاون رئيس جمهور
مدیر ارشد مالی
مهندس ارشد
مدیریت منابع انسانی
مدیر ارشد فناوری
بدون فضا

پرسنل 4 ستون

مدیر اجرایی
معاون رئيس جمهور
مدیر ارشد مالی
مهندس ارشد

گردش پرسنل

بدون فضا

پرسنل گردشی